Kaczyński popiera stanowisko Polski Fair Play w sprawie wejścia do strefy euro!

Polska Fair Play już kilka tygodni temu jasno zadeklarowała, że chce pozostania przy narodowej walucie. Cieszymy się, że kolejne siły polityczne wyrażają podobne stanowisko.

Euro od samego początku było projektem politycznym, a nie ekonomicznym. Zróżnicowane gospodarki stały się częścią tej samej Unii Walutowej, co musiało doprowadzić do poważnego kryzysu po kilku latach od wejścia do obiegu nowej waluty. I gdyby nie ponownie decyzja polityczna, euro już dziś nie istniałoby. 

Nieprzemyślanego wprowadzenia euro może stanowić dla Polski zagrożenie. Stopy procentowe ustalane przez Europejski Bank Centralny mogą okazać się zbyt niskie dla Polski, która jest krajem o niskim PKB oraz relatywnie niskim poziomie cen, co może skutkować nierównowagami makroekonomicznymi m.in. w postaci bańki na rynku nieruchomości. Dodatkowo polska gospodarka pozbawić by się mogła dzisiejszego atutu na rynku europejskim, jakim są niskie koszty pracy. 

Ponadto, bogactwo narodów nie bierze się z tego, jakim papierkiem płacimy za towary i usługi. Dlatego mylą się wszyscy ci, którzy twierdzą, że od wejścia do strefy euro zależy nas dobrobyt.